Kartolina Mariza Ikonomi – Festivali 55-të pjesa e tretë